Provozní řád


 

Provozní řád kurzů Hastrmánek Pardubice

I.    Základní ustanovení

 1. Provozní řád stanoví podmínky pro organizaci a provoz kurzů „plavání“ kojenců, batolat a dětí předškolního věku, které pořádá Hastrmánek Pardubice s.r.o. Byl zpracován na základě vyhlášky č. 135/2004 Sb. i nařízení a doporučení KHS Pardubice. Provozovatel se zavazuje dodržovat všechny platné právní normy, nařízení příslušné hygienické stanice a ustanovení tohoto provozního řádu.

 2. Provozní podmínky se dále řídí všemi souvisejícími a platnými právními předpisy, zejména zákonem č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č.440/2000 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, a vyhláškou č.84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.

II.    Členění kurzů a věk dětí

 1. Kurzy „plavání“ jsou určeny dětem od tří (3) měsíců do sedmi (7) let věku, probíhají ve skupinách ve formě a s obsahem dle typu kurzu (A, B) pod odborným vedením kvalifikované instruktorky „Plavání“ kojenců, batolat a dětí předškolního věku. Metodika vedení kurzů byla vytvořena na základě teoretických znalostí a praktických zkušeností provozovatele kurzů, odborných publikací a ve spolupráci s pediatrem. Metodika je obsahem samostatného dokumentu Hastrmánek Pardubice.

 2. Zařazení dítěte do kurzu a skupiny je poplatné jeho věku, „plavecké“ pokročilosti, stavu psychomotorického vývoje a sociálních dovedností. Na lekcích jsou respektovány potřeby dítěte, jeho momentální stav a nálada, dosažená pokročilost atp.

 3. Kurz A. Plavání s rodiči pro děti od tří(3) měsíců do čtyř (4) let. Náplní lekcí je hra a cvičení rodičů s dětmi ve vodě, nácvik manipulace s dětmi, poloh a úchopů, abecedy potápění a otužování. Délka jednotlivé lekce je 45 minut, pobyt ve vodě v závislosti na věku dětí činí cca (u dětí mladších tří let nesmí přesáhnout) 30 minut. Na každého koupajícího se účastníka ve skupině připadá minimálně vodní plocha 1m².

 4. Kurz B. Plávání bez rodičů pro děti od dvou (2) do sedmi (7) let. Náplní lekcí je v návaznosti na kurzy A hra a cvičení ve vodě, nácvik plaveckých technik a prvkového plavání, skoky a orientace pod hladinou, rozvoj sociálních návyků a dovedností prostřednictvím skupinových aktivit. Délka jednotlivé lekce je 45 minut, pobyt ve vodě v závislosti na věku dětí ve skupině činí 30–40 minut. Na každého koupajícího se účastníka ve skupině připadá minimálně vodní plocha 2m².

III.    Obecné zásady a organizace

 1. Kurzů se mohou zúčastnit pouze zdravé děti (a rodiče). Do prostor a na lekce nemají přístup nemocné osoby, zvláště osoby trpící vlasovými, kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené a pod vlivem návykové látky. Pokud by rodič, dítě či doprovod vykazoval před lekcí zjevné známky nějakého onemocnění, je instruktor oprávněn zrušit dítěti lekci, případně celý kurz bez náhrady.

 2. Před zahájením kurzu jsou rodiče informováni o účelu, metodice a organizaci kurzů, manipulaci s dětmi na suchu i ve vodě, hygienických zásadách a bezpečnostních opatřeních. 

 3. Každé dítě musí mít při koupání vlastní dětské plavky, kojenci a batolata výhradně s přiléhavou gumičkou kolem nohou. Před každým použitím musí být plavky rodiče i dítěte řádně vyprány. V případě znečištění plavek dítěte mají rodiče možnost zakoupit plavky u provozovatele.

 4. Před každou lekcí instruktor ověřuje teplotu vody a vzduchu, aby odpovídala doporučeným limitům dle věku dětí.

 5. V případě kurzu s rodiči (A) je během lekce s dítětem ve vodě přítomna pouze 1 osoba. Další doprovázející osoby (kurz A, B) mají vstup k bazénu povolen za podmínky předchozí domluvy s instruktorkou, respektování jejích pokynů v zájmu nerušeného průběhu lekce a při dodržení hygienických a bezpečnostních zásad.

 6. Členění místnosti od vchodu: zádveří (=místnost na kočárky), prostor na přezutí, herna (=aklimatizační místnost), 1x WC, chodba, 2x šatna pro větší děti a doprovod, 1x šatna pro menší děti a doprovod (vybavena přebalovacími pulty), 2x WC a úklidová místnost, 2x sprchový kout, místnost s bazénem, strojovna bazénu, kancelář. Každá místnost je dle svého účelu náležitě označena.

 7. Kočárky zůstávají v zádveří. V šatně se děti a rodiče vysvléknou. (Aklimatizační místnost neslouží jako šatna.) Ze šatny se přechází do sprchy, kde se každý účastník lekce před vstupem do bazénu a již po použití WC osprchuje bez plavek a důkladně omyje mýdlem; má k dispozici pro sebe i své dítě vlastní osušku a ostatní základní hygienické potřeby. Cennosti je nutné vzít s sebou do místnosti s bazénem a odložit na místě k tomu určeném, za veškeré věci ponechané v šatnách provozovatel neručí.

 8. Před zahájením lekce se kojenci a batolata preventivně posadí na nočník, případně se využije jeho přirozeného reflexu na vodu ve sprše. Po provedení očisty vyčkají rodiče s dětmi před místností s bazénem (chodba pod schody) na příchod instruktorky. Následuje předání dětí (kurz B), vstup do bazénku a vlastní lekce.

 9. Rodiče své děti po skončení lekce převezmou (kurz B) před místností s bazénem (chodba pod schody), osuší a zabezpečí proti nachlazení, zejména v oblasti lebeční a bederní. Kojence a batolata do 18i měsíců rodiče pokládají na přebalovací stoly. Děti starší 18i měsíců jsou převlékány v šatnách jim určených.

 10. Po ukončení pobytu ve vodě se doporučuje použít znovu sprchy. V každém případě je do šaten povolen vstup až po základním osušení, kdy nedojde ke zbytečnému šíření vlhkosti do šaten. Aklimatizační místnost neslouží jako šatna.

 11. Před odchodem z prostor je nutná aklimatizace. Tento čas v délce cca 30 minut je možno strávit v herně. Do herny je zakázán vstup v plavkách.

IV.    Hygienické a bezpečnostní zásady

 1. Celý objekt byl projektován a zbudován pouze za účelem provozu kurzů plavání dětí. Kurzy „plavání“ dětí jsou proto jedinou aktivitou prováděnou v bazénu. 

 2. Keramický bazén se slanou vodou, přelivem a nepřetržitou cirkulací vody splňuje všechny normy platné v České republice a EU platné na počátku r. 2010 a je pod stálým odborným dohledem dodavatele. Sledování stavu vody a jejích chemických parametrů a dopouštění ředící vody provádí automaticky zařízení technologie za pravidelné kontroly provozovatelem v souladu platnou legislativou.

 3. Za pravidelné provádění kontroly jakosti vody odpovídá provozovatel kurzu, který výsledky rozborů v elektronické podobě či osobně průběžně předkládá místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který stanoví četnost a rozsah sledovaných ukazatelů dle místních podmínek. Rozbory jakosti vody zajišťuje Státní zdravotní ústav.

 4. Každý den je okolí bazénu, sprchy, šatny a WC dezinfikovány a pečlivě omyty čistou vodou. Bazénová voda denně před první lekcí projde několikrát v celém objemu technologií pro úpravu vody.

 5. Ostatní prostory, ve kterých se rodiče s dětmi pohybují, jsou denně důkladně čištěny a dezinfikovány. Celkový důkladný úklid je prováděn v rámci sanitárního dne, který probíhá jednou měsíčně.

 6. K dezinfekci pomůcek a bazénu jsou použity jen takové prostředky, které jsou svým složením a koncentrací vhodné i pro jiná exponovaná pracoviště (např. novorozenecká a kojenecká oddělení nemocnic) a jsou schválená Ministerstvem zdravotnictví ČR, případně Hlavním hygienikem ČR. Čistící a dezinfekční prostředky jsou skladovány v uzamykatelné úklidové místnosti s výlevkou. V této místnosti je prováděna dezinfekce, oplachování a sušení nočníků, které jsou během dne k dispozici návštěvníkům kurzů v předsíňce u WC.                                                     

 7. Z důvodu zabránění vzniku rezistence bakterií se přípravky střídají a přesně se dodržuje expoziční doba. O veškeré dezinfekci jsou vedeny záznamy v knize tomu určené.

 8. Při případném znečištění vody dítětem je provoz přerušen až do odstranění znečištění. O dokončení lekce rozhodne instruktor. Doba přerušení odpovídá průchodu celého objemu vody filtračním zařízením. Při zjištění jiné závady je provoz přerušen do jejího úplného odstranění.

 9. Při výuce ve vodě se používají pouze pomůcky a hračky, jejichž kvalita vyhovuje vyhlášce č.84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let. Hračky a pomůcky používané v bazénu jsou dobře omyvatelné, nepoškozené, bez jakýchkoliv otvorů a vyjímatelných částí, aby se do nich nedostala voda. Všechny se denně po skončení kurzu důkladně očistí, vydezinfikují a důkladně opláchnou pod tekoucí vodou. Dezinfekce a oplachování je prováděno v místnosti s bazénkem a sprše. Veškeré pomůcky, podložky, hračky a všechny další věci potřebné k provozu jsou ukládány v místnosti s bazénem na roštech k tomuto určených. 

 10. Teplota vody a vzduchu je kontrolována před zahájením každé lekce a přizpůsobena věku dětí ve skupině. Teplota vody se pohybuje mezi 30-35°C. Teplota vzduchu je 28-30°C.

 11. V případě kurzu A – s rodiči odpovídá za své dítě rodič či jiný doprovod sám po celou dobu pobytu v objektu včetně lekce plavání. V případě kurzu B – bez rodičů odpovídá za děti instruktorka pouze po dobu konání lekce plavání (po a před předáním dítěte), ve zbylém čase odpovídá za své dítě rodič či jiný doprovod sám. “Jiný doprovod”musí být osoba starší 18i let.

 12. Doplnění odstavce III.5. Pro děti, které doprovázejí své rodiče či sourozence a nejsou účastníkem lekce, je vyhrazen prostor lavičky u bazénu. Je možný i jejich pobyt v herně. Pohyb v ostatních prostorách se z bezpečnostních důvodů nedoporučuje. Rodič či jiný doprovod účastníka lekce odpovídá za toto dítě a jeho chování v souladu s Provozním řádem po celou dobu pobytu v objektu.

 13. V průběhu lekce je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů.

 14. Dětem je zakázán (rodičům nedoporučen) vstup do bazénu se šperky a jinými doplňky.

 15. Pohyb v prostorách objektu za místností pro přezutí je povolen pouze ve vlastních vhodných přezůvkách jak pro dospělé, tak chodící děti. Obuv příchozích je ukládána na místě k tomu určeném.

 16. Je zakázána konzumace přinesených potravin a nápojů ve skleněných nádobách, jakož i manipulace s výrobky ze skla obecně. Konzumace vlastních potravin je možná pouze v herně.

V. Kurz, platba a náhradní lekce

 1. Jednotlivý kurz = 10 lekcí 1x týdně, cena dle aktuálního ceníku https://www.hastrmanek-pce.cz/cs/cenik/

 2. Úhrada kurzu se provádí v hotovosti nejpozději v den konání 1. lekce kurzu (u prvního kurzu), převodem (platba musí být na náš účet připsána nejpozději 1 pracovní týden před 1.lekcí kurzu). U kurzů navazujících a následujících se provádí na předposlední, nejpozději poslední lekci probíhajícího kurzu ( hotově či převodem). 

 3. Kurzovné je nevratné.

 4. V ceně kurzu je zahrnuto čerpání všech řádně omluvených lekcí. Náhradní lekce lze přenášet do navazujících kurzů.

 5. V případě definitivního ukončení kurzů plavání (další kurz plynule nenavazuje) je nutné vyčerpat zbývající náhradní lekce nejpozději do šesti dnů od poslední lekce kurzu, po uplynutí této doby nárok na čerpání náhradních lekcí zaniká.

 6. Náhradní lekci lze poskytnout jen v případě řádně omluvené neúčasti na lekci. Omluvit se je možné do 18. hodiny dne předcházejícího lekci, prostřednictvím elektronického náhradového systému “auksys”. Není akceptována forma osobního vzkazu prostřednictvím třetí osoby ani e-mail. Čerpání náhradní lekce se provádí stejným způsobem-systém “auksys”. Za neúčast na dohodnuté náhradní lekci se další náhrada neposkytuje. 

 7. V případě neuhrazení kurzu, anebo dvou neomluvených absencí na lekci může provozovatel vyloučit účastníka z kurzu bez jakékoliv náhrady.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tento provozní řád a jeho dodržování je závazné pro všechny účastníky kurzů. 

 Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.